"Študentská osobnosť Slovenska AKAD.R. 2014/2015"

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou

prezidenta SR – J.E.  Andreja Kisku

s podporou Slovenskej rektorskej konferencie

a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied

 

 

 

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2014/2015 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov)
Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, a univerzitných centrách na Slovensku. Tu ich budeme informovať o cieloch podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akdemickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe ako aj v rámci súkromnej firmy. Študentské osobnosti Slovenska ak. r. 2014/2015 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí  druhý decembrový týždeň 2015 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí.

   
Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. 
 

 1. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská
 1. Územie realizácie: Slovenská republika
 1. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos
 1. Podmienky súťaže: Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval  ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom alebo prodekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda. Fakulta resp. vedecké pracovisko može zaslať ľubovolný počet nominácií.

 Nominovaný musí splniť nasledovné:

  1. Nominovaný v ak.r. 2014/2015 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu  35 rokov.
  2.  Nominovaný bol v ak.roku 2014/2015 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
  3. Nominovaný musí byť občanom SR.
  4. Spolu s prihláškou musí byť zaslaná charakteristika nominovaného (jeho profil ) v ktorej oblasti je aktívny a v čom vyniká. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Slovenska, Európy či sveta, držitelia  rôznych patentov, vynálezov, uspešní umelci, športovci, atď.).
  5. Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 18.11.2015 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) doporučene na adresu:

 Junior Chamber International - Slovakia
      Dolnozemská cesta 1
      852 35 Bratislava, SR

na obálku treba uviesť  heslo: „Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2014/2015, a zároveň prostredníctvom elektronickej pošty na e- mail: jcislovensko@gmail.com.
     Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy a vedecké ústavy  v SR.
     Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch, ako aj v roz-
     hlase. Prihlášku, ktorá je vo formáte MS Word a nájdete na konci tejto webovej stránky.

 1. Ceny pre súťažiacich: Finalisti, t.j. víťazi v rámci jednotlivých kategórií obdržia diplom o víťazstve vo svojej kategórií, ďalej získajú vecnú cenu ako aj finančnú odmenu.
 1. Prezentácia podujatia vo vzťahu k médiám:  Printové ako aj elektronické média budú informované o podujatí.
 2. Občianske združenie , inštitúcia – organizátor: JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)
  Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687
  IČO: 318053 70
  Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, SR
  e-mail:jcslovakia@gmail.com

GENERÁLNY PARTNER PROJEKTU:

obrazok

GENERÁLNY PARTNER JCI 2015/2016:

obrazok

HLAVNÍ PARTNERI:

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI:

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

MEDIÁLNI PARTNERI:

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

 

Na tomto mieste stiahnete prihlášku ( nomináciu ) vo formáte MS Word. V prihláške vypĺňate šedé kolónky.

 

 

prihláška - "Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2014/2015"

 

 


Poznámka: Prihlášku ( nomináciu ) s prílohou treba poslať do 18.11.2015 ( rozhoduje dátum poštovej pečiatky ) na adresu:

Junior Chamber International - Slovakia

Dolnozemská cesta č. 1

852 35 Bratislava

A zároveň elektronickou poštou na adresu: jcislovensko@gmail.com

Novinka: Od 5.12.2015 do 9.12. 2015 može hlasovať široká verejnosť za jedného z nominovaných na www.studentskaosobnost.sk/hlasovanie
o Cenu Hospodárskych novín. Zoznam všetkých nominovaných nájdete tu: Zoznam nominovaných.

 

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať:

tel.: 0905 403 596

email: jcslovakia@gmail.com