Zoznam nominovaných na
Študentskú osobnosť Slovenska ak.r. 2020/2021
(v abecednom poradí a podľa kategórií)

1. Elektrotechnika, priemyselné technológi
- Ing. Tomáš Čakurda, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
- Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
- Ing. Beáta Ondrušová, Ústav merania SAV v Bratislave
- Mgr. Peter Šichman, Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Strojárstvo, Hutníctvo, Energetika
- Ing. Dávid Bednár, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- Ing. Romana Janoušková, Technická fakulta, SPU v Nitre
- Ing. Patrik Kaščák, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
- Ing. Miroslav Palko, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
- Bc. Jaroslav Romančík, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
- Bc. Adam Sedlák, Strojnícka fakulta, STU v Bratislave
- Ing. Michal Takáč, Fakulta BERG, TU v Košiciach
- Ing. Dagmara Varcholová, Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach

3. Informatika. matematicko-fyzikálne vedy
- Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- RNDr. Miloš Jakubčin, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
- Ing. Viera Mašlej Krešňáková, Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
- MUDr. Veronika Kurilová, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- Mgr. Veronika Palušová, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
- Ing. Adam Šeliga, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4. Lekárske vedy
- Bc. Martin Danek, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- MUDr. Jakub Gazda, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach
- Ivan Fuljer, Lekárska fakulta, UK v Bratislave
- Ing. Jana Jakubechová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Filip Korim, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Dominika Polerecká, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Mgr. Ján Roška, PhD., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Ester Tomajková, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach

5. Farmácia
- Mgr. Kristína Catlósová, PhD., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV v Bratislave
- PharmDr. Boris Dudik, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
- Daniel Krchňák DIS, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Karin Malenovská, Lekárska fakulta, UK v Bratislave
- PharmDr. Michaela Matušková, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
- Martina Podžubanová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

6. Prírodné vedy, chémia
- Ing. Irena Borovská, PhD., Ústav molekulárnej fyziológie a genetlky SAV v Bratislave
- Mgr. Krisína Boršová, PhD., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD., Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Bence Farkas, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- RNDr. Radka Gorejová, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
- Mgr. Henrieta Hlisníková, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
- Ing. Štefánia Hrončeková, Chemický ústav SAV v Bratislave
- RNDr. Barbora Legerská, PhD., Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave
- Ing. Monika Majerčíková, Ústav polymérov SAV v Bratislave
- Mgr. Justína Mertusová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Centrum biovied SAV v Bratislave
- Mgr. Alexandra Piteľová, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV v Bratislave
- RNDr. Zuzana Pös, PhD, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Ing. Renáta Rusková, Ústav polymérov SAV v Bratislave
- Mgr. Barbara Siváková, Chemický ústav SAV v Bratislave
- Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD., Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave
- Bc. Lukáš Wittlinger, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre

7. Stavebníctvo, architektúra
- Ing. Dávid Husár, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
- Ing. Jana Jakubičková, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
- Ing. Jakub Kraľovanec, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
- Sára Mária Seidlová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
- Ing. Renáta Artimová, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Mgr. Matej Čech, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
- Ing. Alžbeta Demianová, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Ing. Marko Halo, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Ing. Nikola Knižatová, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Ing. Martin Massányi, PhD, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
- Ing. Lenka Navrátilová, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
- Mgr. Pavol Purgat, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
- Ing. Andrea Špaleková, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

9. Politológia, sociológia, pedagogika, filozofia, história
- Bc. Barbora Adamíková, Filozofická fakulta, TU v Trnave
- Mgr. Tomáš Beňuška, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici
- Mgr. Jakub Palko, Filozofická fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Stanislav Spodniak, Filozofická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
- Mgr. Oliver Zajac, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave
- Mgr. Tomáš Žipaj, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici

10. Kultúra, umenie
- Mgr.art. Žofia Babčanová, Art.D., VŠVU v Bratislave
- Mgr.art. Kristína Ligačová, VŠVU v Bratislave
- Bc. Ladislav Palkovič, DIS, Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave
- Mgr.art. Martin Piga, Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave
- Bc. Natália Šimonová, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

11. Ekonómia
- Ing. Petra Cisková, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
- Bc. Matej Čereš, DIS. - Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
- Ing. Juraj Dedinský, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Lenka Hrošová, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Anna Kalafutová, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Bc. Klaudia Kronková, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Tomáš Michalička, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
- Ing. Erika Mináriková, Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave
- Ing. Tomáš Oleš, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Bc. Dominika Priečková, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
- Ing. Darina Rojíková, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
- Ing. Boris Rumanko, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
- Ing. Jakub Szabó, Fakulta medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave
- Ing. Tomáš Ševček, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Bc. Kristián Šooš, Obchodná fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Marko Dávid Vateha, Nároohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Mário Zeman, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

12. Právo
- Bc. Matej Belák, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- Mgr. Lenka Grešová, Právnická fakulta, UK v Bratislave
- JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Patrik Ondrejech, Právnická fakulta, TU v Trnave
- Martin Pogádl, Právnická fakulta. TU v Trnave

13. Šport - Dávid Abrhám, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
- Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Zuzana Durcová, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Bc. Adam Halas, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Kristína Haršányová, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
- Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Ján Volko, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- Ema Zapletalová, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
<

Gratulujeme všetkým nominovaných, že ste boli vybraní svojou Fakultou alebo Ústavom SAV ako najlepší študenti 1,2 alebo 3 stupňa štúdia za akademický rok 2020/2021 !